ขั้นตอนการปลูกสร้าง

ทำเลที่ดิน สำหรับปลูกสร้างอาคาร

 • ขนาดที่ดิน จะต้องเหมาะสมกับแบบอาคารที่จะก่องสร้าง โดยขึ้นอยู่กับรูปแบบอาคารที่ท่านเลือก
 • ตำแหน่งที่ดิน ที่จะปลูกสร้างต้องอยู่ในเขตจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ถ้าเป็นจังหวัดใกล้เคียง บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสม
 • ที่ดินที่จะต้องทำการถม หรือปรับระดับ ต้องปรับให้เรียบร้อยก่อนทำสัญญา โดยท่านเป็นผู้ดำเนินการเองหรือถ้าต้องการให้บริษัทฯ ดำเนินการให้ขอให้แจ้งทางบริษัทฯทราบ
 • กรณีที่ดินอยู่ในโครงการหรือหมู่อาคาร ท่านจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณีที่โครงการหรือหมู่อาคารนั้นๆ เรียกเก็บ หรือไม่อนุญาตในพักในสถานที่ก่อสร้างหรือ การที่ท่านเลือกแบบอาคารที่เต็มพื้นที่ก็ดีท่านจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องไปพักนอกสถานที่
 • ความสะดวกในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น รถบรรทุกสามารถเข้าถึงได้สะดวก และมีสายเมนต์ของการไฟฟ้า ประปา ผ่านที่ดินแล้ว
 • กรรมสิทธิ์ในที่ดิน หากที่ดินมิได้เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านจะต้องได้รับการยินยอมให้ปลูกสร้างจากเจาของที่ดินเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่ท่านต้องกู้เงินจากสถาบันการเงินเพื่อมาปลูกสร้างอาคารที่ดินนั้น จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านโดยสมบูรณ์

การออกแบบอาคาร

 • บริษัทฯ ให้การบริการออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับและการใช้ประโยชน์สูงสุดแก่ท่าน ภายใต้งบประมาณก่อสร้างที่ท่านกำหนด
 • การร่างแบบเบื้องต้น ทางบริษัทฯจะจัดทำ แบบคร่าวๆพร้อมทำแบบ 3 D ให้ท่านดู โดยทางบริษัทฯ จะขอคิดค่ามัดจำแบบ เริ่มต้นที่ 30,000 บาท เป็นต้นไป แล้วแต่ขนาดและความละเอียดของแบบ เงินจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน ถือเป็นค่าดำเนินการในการออกแบบ แต่สามารถนำมาหักเงินมัดจำงวดแรกของค่าก่อสร้างได้
 • บริษัทฯ มีแบบอาคารให้ท่านเลือก โดยถ้าให้บริษัทฯ เป็นผู้ปลูกสร้าง จะไม่คิดค่าออกแบบ แต่ถ้าท่านไม่ต้องการให้บริษัทฯ เป็นผู้ปลูกสร้าง บริษัทฯ จะคิดค่าออกแบบอาคารเป็น % ของมูลค่าก่อสร้าง โดยวางเงินมัดจำในวันที่ตกลงให้บริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบจำนวนเริ่มต้นที่ 30,000 บาท

ขั้นตอนการปลูกสร้าง

 • จัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วย – สำเนาโฉนดขนาดเท่าของจริง- สำเนาบัตรประชาชน- รูปถ่ายที่ดินที่จะก่อสร้าง(ถ้ามี)- แบบบ้านหรือคอนเซ็ปต์ ของบ้านที่ท่านต้องการ เช่น งบประมาณ , จำนวนผู้อยู่อาศัย , จำนวนห้องที่ต้องการ , วัสดุที่ต้องการ เป็นต้น
 • ถ้าท่านต้องการให้ทางบริษัทฯ การออกแบบร่าง อาคารพร้อมทำ 3 D และรายการวัสดุ พร้อมเสนอราคา ให้ท่านดูเป็นตัวอย่างในครั้งแรก ทางบริษัทฯจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่จะขอมัดจำค่าแบบ เริ่มต้นที่ 30,000 บาท แล้วแต่ขนาดและรูปแบบอาคาร- กรณีที่เป็นอาคารประเภทอื่น เช่น หอพัก, อาพาร์ทเม้นต์ , ตึกแถว , โรงงาน ฯลฯตั้งแต่ มัดจำ 50,000 บาท ขึ้นไป

*** เงินจำนวนดังกล่าวทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน ถือเป็นค่าดำเนินการในการออกแบบ แต่สามารถนำมาหักเงินมัดจำงวดแรกของค่าก่อสร้างได้

 • เมื่อแบบสถาปัตย์แล้วเสร็จ ทางบริษัทฯจะนัดเซ็นสัญญาก่อสร้างภายใน 30 วัน และมีค่ามัดจำสัญญา 15 % ของราคาก่อสร้าง
 • ถ้าท่านต้องการให้ทางบริษัทฯดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง และขอสินเชื่อจากธนาคาร ท่านจะต้องเตรียมเอกสารต่างให้ทางบริษัทฯอีกครั้ง
 • ทางบริษัทฯพร้อมจะปฏิบัติงาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา

 การรับประกัน

 • บริษัทฯ ยินดีรับประกันความเสียหายซึ่งเกิดกับตัวอาคาร 1 ปี อันนื่องมาจากความผิดพลาดของการก่อสร้าง
 • โครงสร้างรับประกัน 5 ปีนับตั้งแต่ได้ตรวจรับมอบงานแล้ว
 • รับประกันระบบไฟฟ้าและระบบประปา เป็นเวลา 2 ปี
 • รับประกันระบบการป้องกันและกำจัดปลวก 3 ปี ตรวจเช็คทุกๆ 6 เดือน
 • รับประกันงานหลังคาสูงสุด 5 ปี

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • มัดจำค่าแบบ ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป (ไม่สามารถคืนได้ แต่ใช้เป็นส่วนลดในการมัดจำสัญญาก่อสร้างในข้อ 2)
 • มัดจำสัญญาก่อสร้าง เมื่อเซ็นสัญญา ชำระเงิน 15% ของค่าก่อสร้าง (ไม่สามารถคืนได้)
 • การชำระเงิน งวดก่อสร้าง ชำระตามรายละเอียดในสัญญาก่อสร้าง ซึ่งเงื่อนไขการชำระก็ต่อเมื่อปฏิบัติงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จเท่านั้น

ไม่มีการเบิกงวดนอกเหนือสัญญา

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด  กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ และทางบริษัท เค โฮม คอนสตรัคชั่น หวังว่าจะได้รับใช้บริการจากท่านในอนาคตต่อไป

….โดย  ทีมงาน เค โฮม คอนสตรัคชั่น

สร้างบ้าน ในราคามาตรฐาน บริการครบวงจร

ONE STOP SERVICE

081-8889496

Line : @khomecon